Talk Irish News

 • Buaiteoirí! (Arís!)

   

  ***English below ***

  Ainmníodh Michelle Gallen mar Laoch-Nuálaí ag duaiseanna Foghlaim gan Teorainneacha ar an 10 Eanáir 2010. A bhuíochas do gach ball de TalkIrish ar fud an domhain a chaith vótaí SMS dúinn, tá talkirish.com i ndiaidh aitheantas a fháil i nduaiseanna idirnáisiúnta. Bronnadh trófaí galánta réalt-chruthach gloine orainn fosta.

  Leis an duais agus an bhliain bhreá úr a cheiliúradh, táimid i ndiaidh na 365 focal a eisiúint inár gcluiche Wordflash, saor in aisce! Is féidir leat do chuid eolais a thástáil anois maidir le gach Focal an Lae atá eisithe againn riamh.

  Agus ná déan dearmad - is féidir leat an cúrsa MP3 Buntús Cainte a cheannach do do iPhone, iPod nó i Pad ionas gur féidir leat an Ghaeilge a fhoghlaim agus tú sa siúl. Nó is féidir leat ár n-albam úr de sheanfhocail Ghaeilge a cheannach.

  Ba mhaith linn milliún buíochas a ghabháil le gach duine a vótáil ar son Talk Irish - agus ar son na tacaíochta a fuair muid ó gach duine agus an suíomh iontach seo á thógáil againn. Guím Bliain Úr faoi mhaise daoibh go léir!

  Winners! (Again!)

  Michelle Gallen was named Hero Innovator at the Learning without Frontiers awards in London on January 10 2010. Thanks to all the SMS votes made by Talk Irish members right across the world, talkirish.com has now been recognised in an international award. We've also been given a really pretty glass star trophy.

  To celebrate the award and a shiny new year we've released all our 365 words into our Wordflash game, for free! You can now test your knowledge of every Focal an Lae we've released.

  And don't forget - you can purchase Buntús Cainte MP3 course for your iPhone, iPod or iPad so you can learn Irish on the go. Or you can purchase our new Irish proverbs album.

  We want to say thanks a million to everyone who voted for Talk Irish - and for everyone's support in building up such a great site. I wish you all a Happy New Year!

   

  Published Wed, Jan 19 2011 by michelle - 0 comment
 • Ainmnítear talkirish.com do dhuais eile - another award nomination!

   

  ***English below ***

  Tá Michelle Gallen, bunaitheoir talkirish.com curtha ar an ghearrliosta mar Laoch-Nuálaí sna Duaiseanna Foghlaim Gan Teorainn.  

  Rinne beagnach 200 ainmniú poiblí, agus d'aontaigh foireann moltóirí ar ghearrliosta de laoch-nuálaithe agus de laoch-nuálaíochtaí.

  Anois, ní mór don phobal vótáil ar son an Laoch-Nuálaí is rogha leo. Mar sin de, ag cuimhneamh ar an dóigh iontach ar fhreagraigh sibh an ghairm i nDuaiseanna an Laoich Dhigitigh, a ghnóthaigh £5,000 do talkirish.com, táimid ag iarraidh oraibh cuidiú linn arís!

  Is féidir vótáil ar son talkirish.com ó ghuthán póca. Ní gá duit ach GALLEN a théacsáil chuig +44 7950 080 667.

  Ní féidir vótáil dúinn ach aon uair amháin, ach is fiú dhá vóta an t-aon vóta amháin má tá sé ag teacht ó dhuine taobh amuigh den Ríocht Aontaithe - nach breá an rud é sin! 

  Más amhlaidh go bhfuil sibh ag vótáil ó áit atá taobh amuigh den Ríocht Aontaithe, is féidir úsáid a bhaint as Skype le vótáil - rud a choinneoidh an costas breá íseal! 

  Le bhur dtoil, a chairde, bígí ag vótáil dúinn a luaithe agus is féidir, mar is ar an 4ú Eanáir a dhruideann an vótáil. Agus coinnigí bhur méara crosta ar a chéile!


  Another award nomination for talkirish.com

  Michelle Gallen, Founder of talkirish.com has been shortlisted as a Hero Innovator in the Learning Without Frontiers Awards.

  Nearly 200 public nominations were made, and a team of judges agreed upon a short list of hero innovators and innovations.

  The public must now vote for their Hero innovator. So following your fantastic response for the Digital Hero Award, which raised £5,000 for talkirish.com, we're once again we're asking for your help!

  You can vote for talkirish.com from your mobile phone. Simply text GALLEN to +44 7950 080 667.

  You can only vote for us once, but it's good to know that if you're voting from outside the UK, your vote will count twice!

  If you're voting from outside the UK, you can vote via Skype - this should keep the costs down!

  Please please vote for us as soon as you can as voting closes on January 4th. And keep your fingers crossed!

   

  Published Wed, Dec 22 2010 by michelle - 0 comment
 • Laoch Digiteach Talk Talk do Thuaisceart Éireann - Talk Talk Digital Hero for Northern Ireland

   


  ENGLISH BELOW

  Haigh,
  Tá an gradam Laoch Digiteach Talk Talk do Thuaisceart Éireann buaite agam agus tá £5000 buaite againn don suíomh gréasáin mar gheall ar na vótaí uilig a fuair muid uaibhse, ár gcomhaltaí iontacha ar www.talkirish.com!
   
  Anois beidh www.talkirish.com ag dul ar aghaidh chuig an bhabhta ceannais náisiúnta agus beidh TalkIrish san iomaíocht leis na buaiteoirí réigiúnacha eile le duais £10,000 a bhaint.  
   
  Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a vótáil ar ár son nó a chuir teachtaireacht chugainn le rath a chur orainn nó le comhghairdeas a rá linn - tá sibh go hiontach! 
  Coinnigí na méara crosta ar a chéile dúinn ar an 7ú lá de Mhí na Nollag, nuair a bheimid ag an chomórtas ceannais i Londain.

  Beir bua,
  Michelle
   
  ******************************************
  Hi,
  Thanks to all votes we got from all our amazing members on www.talkirish.com, I've been named the Talk Talk Digital Hero for Northern Ireland and we've won £5,000 for the website!
  Now www.talkirish.com goes through to the national finals, where we'll be judged against all the other regional winners for a £10,000 award.
   
  I just wanted to say thanks a million to everyone who voted for us and took the time to wish us luck or say congratulations - you're all amazing. 
   
  Keep your fingers crossed for us on December 7th, when we're at the finals in London.

  Beir bua,
  Michelle

   

  Published Tue, Nov 16 2010 by michelle - 0 comment
 • www.talkirish.com wins award!

   

  Bhain www.talkirish.com Duais Chiaráin Uí Eigeartaigh don Idirghníomhaíocht ag Féile na Meán Ceilteach. Tugann an duais seo aitheantas don nuálaíocht, don idirghníomhaíocht agus don chruthaitheacht i suíomhanna gréasáin agus in inneachar ar líne. Chuaigh sé i bhfeidhm orm go mór go raibh www.talkirish.com ar an ghearrliosta le cúig shuíomh gréasáin de chuid an BBC – agus d’fhéadfadh ceann ar bith acu sin an duais a bhaint. Caithfidh mé a admháil gur le lámh a chroitheadh leis an bhuaiteoir a d’fhreastail mé ar shearmanas na nduaiseanna.  

  Baineadh stangadh asam nuair a bhain www.talkirish.com agus ar ndóigh, bhí ríméad orm fosta! Luaigh na moltóirí an pobal idirnáisiúnta agus dearadh glan an tsuímh atá againn mar dhá cheann de na cúiseanna ar roghnaíodh talkirish.  

  Mar sin de, buíochas mór agus buíochas ó chroí le gach aon duine a bhíonn ag obair go dian i nganfhios don saol le www.talkirish.com a choinneáil ar obair, agus le gach duine sa phobal s’againne a chuidigh linn áis arbh fhiú an t-aitheantas seo a dhéanamh den suíomh. Coinnigí oraibh leis an dea-obair!

   www.talkirish.com won the the Kieran Hegarty Award for Interactivity at the Celtic Media Festival. This award recognises innovation, interactivity and creativity in websites and online content. I was hugely impressed that www.talkirish.com was sharing a shortlist with 5 BBC websites - any one of which was a worthy winner. I must admit, I attended the awards ceremony to shake the hand of the winner. 

  I was shocked - and delighted - that www.talkirish.com was the winner. The judges singled out our international community and clean web design as two of the reasons why we were chosen. 

  So a great big huge heartfelt thanks to everyone behind the scenes on www.talkirish.com and everyone in our community for helping to build this into something worthy of such recognition. Keep it going! 

   

   

  Published Wed, May 05 2010 by michelle - 1 comment
 • Talk Irish nominated for Celtic Media Award

  Tá www.talkirish.com curtha ar an ghearrliosta do Dhuais Chiaráin Uí Éigeartaigh don Idirghníomhaíocht ag Féile na Meán Ceilteach. Is é is aidhm le Féile na Meán Ceilteach ná teangacha agus cultúir na dtíortha Ceilteacha a chothú ar an scáileáin agus sna meáin chraolta.

  Tugann Duais Chiaráin Uí Éigeartaigh don Idirghníomhaíocht aitheantas don nuálaíocht, don idirghníomhaíocht agus don chruthaitheacht i suíomhanna gréasáin agus in ábhar ar líne. Is é www.talkirish.com an t-aon léiriúchán ar an ghearrliosta nach mbaineann leis an BBC – is féidir na hainmniúcháin uilig a fheiceáil anseo.

  Táimid ag dúil go mór le freastal ar an fhéile féin. Beidh sé cóngarach go leor do Bheal Feirste in Iúr Cinn Trá, ar an 21-23 Aibreán. Go n-éirí linn!

  ****************

  www.talkirish.com has been shortlisted for the Kieran Hegarty Award for Interactivity at the Celtic Media Festival. The Celtic Media Festival aims to promote the languages and cultures of the Celtic countries on screen and in broadcasting.

  The Kieran Hegarty Award for Interactivity recognises innovation, interactivity and creativity in websites and online content. www.talkirish.com is the only non-BBC production on the shortlist - you can see all nominees here.

  We're really looking to attending the festival itself, which is up the road from us, in Newry, on 21-23 April. Wish us luck!

  Published Wed, Mar 03 2010 by michelle - 0 comment
 • Baineann www.talkirish.com Duais-Sparántacht Leibhéal 2 ó UnLtd

  Baineann www.talkirish.com Duais-Sparántacht Leibhéal  2 ó UnLtd
  Tá Duais-Sparántacht Leibhéal 2 de chuid UnLtd bronnta ar Michelle Gallen as www.talkirish.com.  Is eagraíocht charthanach é UnLtd a cuireadh ar bun mar gheall ar chomhoibriú idir seacht gcinn de na heagraíochtaí is mó a chothaíonn an fhiontraíocht shóisialta. Bronann UnLtd sparántachtaí arb fhiú suas le £15,000 iad le tacaíocht a thabhairt d’fhiontraithe sóisialta atá ag iarraidh difear a dhéanamh, a bhfuil aisling acu faoin dóigh le tabhairt faoi, agus atá díograiseach go leor leis an aisling sin a fhíorú.

  Tá Michelle ag dúil go mór le bheith páirteach i líonra UnLtd agus le bheith ag comhoibriú leis an eagraíocht an bhliain seo chugainn lena cuid pleananna do www.talkirish.com a fhorbairt le cuidiú ó Bhainisteoir Tiomnaithe Forbartha.

  www.talkirish.com wins Level 2 UnLtd award
  Michelle Gallen has been awarded a Level 2 UnLtd award for www.talkirish.com. UnLtd is a charitable organisation set up by seven leading organisations that promote social entrepreneurship. It makes awards of up to £15,000 to support those social entrepreneurs it believes have the will to make a difference, the vision to know how to go about it and the determination to make that vision happen.

  Michelle is hugely excited to be part of the UnLtd network, and looks forward to spending the next year working with UnLtd to evolve her plans for www.talkirish.com with a dedicated Development Manager.

  Published Thu, Dec 03 2009 by michelle - 0 comment
  Filed under:
 • www.talkirish.com ar an Irish News


  Tá alt galánta ar an Irish News faoi www.talkirish.com. Robert McMillen a rinne an t-agallamh orm agus muid ag taisteal ó Bhéal Feirste go Páras. 

  Tabhair spléachadh air ag http://www.irishnews.com/anteolas.asp?catid=5794&subcatid=5795&sid=632232


  www.talkirish.com in the Irish News
  There's a lovely article in the Irish News about www.talkirish.com. It was written by Robert McMillen, who interviewed me from Belfast to Paris.
  Check it out at http://www.irishnews.com/anteolas.asp?catid=5794&subcatid=5795&sid=632232

  Published Mon, Nov 16 2009 by michelle - 2 comments
  Filed under:
 • Baineann www.talkirish.com duais d’Fhiontraithe Sóisialta

  
Bronnadh Duais d’Fhiontraithe Sóisialta ar www.talkirish.com ar na mallaibh.  Ba í an tUachtarán Máire Nic Giolla Íosa an t-aoi speisialta a bhronn duaiseanna ar Michelle Gallen ó www.talkirish.com agus ar tríocha fiontraí sóisialta eile ag searmanas sa Mhalartán, seanmhalartán oibre i Sráid Gardiner i mBaile Átha Cliath, atá díreach i ndiaidh a athchóirithe.

  

Faigheann Duaiseanna  Sóisialta na hÉireann tacaíocht ó NTR agus tá breis agus €3.44 milliún bronnta acu ar níos mó ná 142 duine agus eagraíocht a bhain feidhm as a smaointe nuálaíocha leis an athrú sóisialta a bhrú chun tosaigh in Éirinn. 


  www.talkirish.com wins Social Entrepreneurs Ireland award
 

  www.talkirish.com was recently honoured with a Social Entrepreneurs award. Guest of Honour, President Mary McAleese, presented Michelle Gallen of www.talkirish.com and thirty other social entrepreneurs with their awards at a ceremony in The Exchange, the newly renovated former Labour Exchange on Dublin’s Gardiner Street.

  

The Social Entrepreneurs Ireland Awards are supported by NTR and have disbursed over €3.44 million to over 142 people and organisations who have brought their innovative ideas to drive social change in Ireland.

  Published Mon, Oct 19 2009 by michelle - 0 comment
 • Baineann www.talkirish.com Duais Ghréasáin Éireannach 
Aithníodh

  www.talkirish.com ag Duaiseanna Gréasáin na hÉireann. Cuireadh  www.talkirish.com ar an ghearrliosta do cheithre cinn de na duaiseanna:


  •    Feidhmchlár Nua Gréasáin is Fearr/Seirbhís Nua Ghréasáin is Fearr 
   
  •    Fóram Díospóireachta is Fearr
   
  •    Suíomh Gréasáin Oideachais/Suíomh Tríú Leibhéal is Fearr 
   
  •    An Suíomh Gaeilge is Fearr

 

  Agus tá an-áthas orainn a rá gur bhain www.talkirish.com an duais don Suíomh Gréasáin Oideachais/Tríú Leibhéal is Fearr! A bhuíochas sin dár gcomhaltaí uilig agus do gach aon duine den fhoireann  – is cinnte nach dtarlódh sé gan sibhse! 

  www.talkirish.com wins Irish Web Award


  www.talkirish.com has been recognised by the Irish Web Awards. www.talkirish.com was shortlisted for a total of four awards:

   

  •    Best New Web Application/Service
   
  •    Best Discussion forum
  
  •    Best Education and Third Level Website
   
  •    An Suíomh Gaeilge is Fear


  And we're really delighted to say www.talkirish.com won the Best Education/Third Level Website award! Many thanks to all our members and everyone on the team - everyone helped this to happen.

  Published Sun, Oct 11 2009 by michelle - 0 comment
  Filed under:
 • Barr 50 Gnó Le Gaeilge - Top 50 Business as Gaeilge

  GAEILGE

  Tháinig gnóthaí idir mhór agus mhion le chéile Dé hAoine 26 de mhí an Mheithimh 2009, sa Four Seasons Hotel, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath, áit ar fógraíodh gnóthaí, comhlachtaí agus fiontraí a bhain aitheantas amach faoin scéim Barr 50 Gnó le Gaeilge. Ba é Máirtín Ó Muilleoir agus Lá Nua a thionscain an scéim a thugann aitheantas do ghnóthaí agus do comhlachtaí a dhéanann iarrachtaí an Ghaeilge a úsáid agus a chothú ina gcuid gnó féin, den chéad uair i 2006.

  Tugadh le fios do TalkIrish gur ainmníodh iad mar chomhlacht de na comhlachtaí a bheadh ar an liosta Barr 50 i mbliana agus ba phribhléid é do TalkIrish do Michelle glacadh leis an ainmniúchán. Chuaigh Gearóid Mac Eoin go Baile Átha Cliath chun glacadh leis an ghradam seo ar son TalkIrish.

  Bhí An Seanadóir Mary White I láthair mar aoí-chainteoir. Ainmníodh réimse leathan de ghairmeacha agus de thionscail agus ba dheas a bheith luaite ina measc ar an  liosta Barr Caoga. Ina measc bhí seirbhísí gairmiúla, teicneolaíochta, ealaíona, na meáin, miondíoltóireachta agus lónadóireachta.

  Bronnadh gradaim speisialta ar chomhlachtaí áirithe mar atá; ‘Optinnet’ a chuireann séirbhísí bogearraí ar fail do phríomheagrais Ghaeilge.  ‘Comhairle an Iúir agus Mhúrn’ as an Ghaeilge a úsáid san earnáil phoiblí.

  Ba iad Siobhán Uí Scannláin agus Bill Scanlon a ghnóthaigh an Gradam Margaíochta ar son Fabraic Fíor Álainn/The Fabulous Fabric Company, Co Chorcaí, comhlacht deartha agus fabraic.

  Samsung Ireland a ghnóthaigh Gradam Gnó na Bliana as an Tocca a láinseáil anuraidh, an chéad ghuthán póca a bhfuil téacs Gaeilge leis
   
  Tá an Iris ag cur síos ar an 50 gnó ar fáil le íoslódáil ag www.events.belfastmedia.com.

  ENGLISH
  Organisations and business’ both big and small came together on Friday 26th June 2009 in the Four Seasons Hotel, Ballsbridge, Dublin, where businesses, companies and enterprises were awarded recognition under the Barr 50 Gnó scheme. Máirtín Ó Muilleoir and Lá Nua first initiated the scheme in 2006. The scheme identifies and gives recognition to businesses and companies who use and preserve the Irish language within their own business.

  TalkIrish was among those who earned a place on this year's top 50 list. TalkIrish translator, Gearóid Mac Eoin, went to Dublin and accepted the award on behalf of TalkIrish.

  Senator Mary White was in attendance as guest speaker. A wide range of professions and industries had been nominated and it was wonderful to be amongst them in the Top 50. Services provided for range from professional and technical, artistic and media, to retail and catering.

  Certain companies and enterprises received special awards such as: ‘Optinet’ who provide a software service major Irish language organisations and ‘Newry and Mourne Council’ for their use of the Irish Language within the public sector.

  Siobhán Uí Scannláin and Bill Scanlon received the Marketing award for their company ‘Fabraic Fíor Álainn’ /The Fabulous Fabric Company, Co. Cork, a fabric design company.

  Samsung Ireland claimed Business Award of The Year with the launch of Tocca last year, the first mobile phone made to work with the Irish Language.
   
  The Top 50 magazine, which has a piece on each of the top 50 businesses, can be downloaded at www.events.belfastmedia.com.

   


  Published Thu, Jul 09 2009 by michelle - 1 comment
 • Suirbhé Mór na Gaeilge - The Big Irish Language Survey

  Anyone with an interest in the Irish language is asked to take part in this survey from  Iontaobhas na Gaelscolaíochta (InaG), The Trust Fund for Irish-medium Education:

  Iontaobhas daonchairdis i mbun Suirbhé Mór na Gaeilge Tá Iontaobhas an Gaelscolaíochta ( InaG), iontaobhas atá ann le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na Gaelscolaíochta, i mbun taighde ar dhearcadh an phobail i leith na Gaeilge. Dúirt An Dr Réamaí Mathers de chuid InaG , "Mar eagraíocht daonchairdis bíonn sinne ag obair i gcomhpháirt le pobail agus le daoine aonair ar fud an Domhain. Is é an ról is mó atá againn ná a bheith ag obair go dlúth le deontóirí agus daonchairde le tacaíocht a thabhairt do phobail eagsúla an Ghaelscolaíochta a bheith acu agus chuige sin tá suas do 5 mhilliún caite againn go dtí seo.

  Ní féidir praghas ar chur ar luach ár dteanga féin agus tá neart eolais anois ag teacht chun cinn ar éifeacht déarfach na Gaeilge agus an tumoideachais ar pháistí agus ar an phobail ar fad.

  Is é an mian atá againn mar iontaobhas ná obair s’againn a leathnú ar fud na tíre agus níos faide mar sin de, tá sé de thábhacht go bhfuil eolas domhan againn ar dhearcadh an phobail i leith na dteanga bíodh sin maith nó olc. Tá an Suirbhé Mór anois ar shuíomh idirlíne Iontaobhas an gaelscolaíochta www.iontaobhasnag.com

  Philanthropic Trust Fund carrying out 'The Big Irish Language Survey' Iontaobhas na Gaelscolaíochta (InaG), The Trust Fund for Irish-medium Education have started what they hope to be the biggest ever online survey on attitudes towards the Irish language. Dr Réamaí Mathers from InaG said “As a philanthropic and charitable trust we work closely with communities and individuals throughout the World. Our main role at this stage is to work in partnership with donors and philanthropic bodies to support communities, primarily in the north of Ireland, who wish to fulfill the dream of an education for their children through Irish. The value of our native culture and bilingualism is being increasingly understood in relation a range of social, intellectual and academic benefits. The work we are involved in is exciting; it enriches lives and indeed whole communities

  It is an ambition of our Trust to extend our work throughout Ireland and indeed perhaps overseas, it is therefore of paramount of importance for us to hear the opinions of people in relation to the language be they positive or negative. To this end we have devised a survey that will allow people to express their thoughts on a range of issues. The survey will run online from now until the end of July 2009.

  The survey can be found on our website www.thetrustforirishmediumeducation.com

  Réamaí Mathers
  Bainisteoir Thiomsú Airgid / Fundraising Manager
  Iontaobhas na Gaelscolaíochta
  199 Bóthar na bhFál
  Béal Feirste
  BT12 6FB

  Guthán / Phone:+44(0)28 9024 1510
  Facs / Faxs: +44(0)28 9023 9520
  R.phost / Email: reamai.mathers@gmail.com
  Website: www.iontaobhasnag.com
  or www.thetrustforirishmediumeducation.com

 • SCÉIM OILIÚNA AN CHISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE

  (English Translation Below)

  SCÉIM OILIÚNA AN CHISTE CRAOLTÓIREACHTA GAEILGE

  Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ag lorg iarratais ó chainteoirí Ghaeilge don scéim oiliúna i scileanna léiriúcháin don teilifís.

  I rith na scéime lánaimseartha (Meán Fómhair 2009 – Lúnasa 2010), beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim na ceirde agus iad ar shocrúcháin le comhlachtaí léiriúcháin teilifíse nó le NvTv (an stáisiún áitiúil teilifíse i mBéal Feirste).   Tá tuilleadh eolais agus pacáiste iarratas le fáil ar shuíomh idirlíon s’againne www.northernirelandscreen.co.uk.

  Spriocdháta: 5.00 Dé hAoine 15ú Bealtaine

  IRISH LANGUAGE BROADCAST FUND TRAINING SCHEME


  The Irish Language Broadcast Fund is seeking applications from fluent Irish speakers for its training scheme in television production skills.

  During this full time scheme (September 2009 – August 2010), trainees will learn television production skills whilst on an internship with local production companies or with NvTv (Belfast’s local television station).   For further information and an application pack go to our website www.northernirelandscreen.co.uk.  

  Deadline: 5.00pm Friday 15th May

 • Dingle White Females @ an Droichead, Béal Feirste

  (Translation below)

  An dís dinimiciúil, Pauline Scanlon agus Eilis Kennedy, tionlactha leis an sarghiotaraí Donogh Hennessy le cur geis draíochta ar an lucht eisteachta ins an ionad an-eagsúil seo.

  Le seal ró-fhada bhí na cailíní  ag gabhail ceoil ina n-aonair sa bhaile, Ciarraí, is thar saile ach tá a mhalairt ar fad air sin anois agus iad ag cuir lena cheile. Agus i lár den mheascan alainn seo tá Donogh ag ardú an barr.

  Scaoil an triúir acu an oiread dluthdiosca mar ealaíontoir aonair is ina mball le buíontaí ceoil difriúla: Red Colour Sun – Pauline, One Sweet Kiss – Eilís agus Masters of The Irish Guitar – Donogh, chun cúpla a liostáil. Agus nach raibh said i gcomhluadar  deas le na leitheidi Lunasa, Sharon Shannon, John Spillane,srl.

  Satharn Aibreán 25, ticéid £8.50, doirse 8.00.

  Mholfaimís don duine a bhfuil suim acu tapaigh an seans ticéad a fhail go luath mar d`imigh na ticéid go gasta an babhta deireanach. Nil i gceist ach ceannaigh ticéid ar ár suíomh féin www.androichead.com  nó scairt ar Jim/Ray ar 02890288818 nó r-phoist chuig imeachtai@androichead.com

  Chun níos mo eolais ar na healáiontóirí thuas a fháil go chuig www.myspace.com. Le tuilleadh eolais fá dtaobh de na himeachtaí uilig ins An Droichead go chuig ár suíomh.

  An Droichead Welcomes Back The Dingle White Females.   
                                                                      

  The dynamic duo of Pauline Scanlon and Eilís Kennedy, accompanied by Donnogh Hennessy, are to enthral at Belfast`s premier Trad spot. Once again The Events Team have secured another amazing act to appear at this unique venue.

  For too long these two highly gifted artists played out their individual style of musical magic to home grown and  international audiences but that has been completely superseded by the coming together of these two lyrical geniuses. As with all brilliant partnerships that are soundly based this one is firmly grounded around the musical virtuosity of Donogh Hennessy.

  These three have released numerous excellent albums both individually and in various groups: Red Colour Sun – Pauline, One Sweet Kiss – Eilís  and  Masters of The Irish Guitar – Donogh to list a few. This trio have transcended the globe with their musical mastery; transcended boundaries, borders and barricades with their amazing voices  and magical musical notation. All of that and more in the company of  Lunasa, Sharon Shannon, John Spillane, etc.

  Saturday, April 25. Tickets £8.50, doors at 8 o`clock.

  We would urge anyone seeking tickets to make haste as this concert  sold out very quickly last time around. Simply buy tickets on line at our site www.androichead.com or call Jim/Ray on 02890288818 or e-mail imeachtai@androichead.com

  Published Tue, Apr 21 2009 by michelle - 0 comment
  Filed under:
 • Meon na mBan – What Irish Women Want

  Meon na mBan – TG4 – Monday 20th April 10pm

  In this new six part series for TG4, Meon na mBan takes a look at the subjects close to the heart of every woman and reveals what women really think.  Sex, love, careers and relationships ar just a taste of the hotbed of subjects laid bare in Meon na mBan. Meon na mBan reveals all....

   Produced by Waddell Media for TG4 with support from the Irish Language Broacdcast Fund, the first programme of the series can be seen on 20th April.  Tune in to TG4 on Mondays at 10pm.

  Meon na mBan – TG4 - Dé Luain 20 Aibreán ag 10in

  Sa tsraith úrnua 6 pháirt seo, breathnaíonn Meon na mBan
  ar cad é atá ag teastáil ó mhná na hÉireann san 21ú céad.  Nochtar dúinn cad atá taobh thiar de smaointe achan bhean.  Téann téamaí éagsúla mar shampla an gnéas, grá, airgead, pósadh, caidrimh, rómánsaíocht agus sláinte faoin scian sa tsraith shiamsúil seo.

  Léirithe ag Waddell Media do TG4 le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge, craolfar an chéad chlár den tsraith ar 20iú Aibreán.   Beidh Meon na mBan le feiceáil ar TG4 ar an Luain ag 10in.  

  Published Mon, Apr 20 2009 by michelle - 0 comment
  Filed under: ,
1 2 Next >
Learn Irish with Talk Irish, 117a Ormeau Road, Belfast, BT7 1SH, N Ireland
© Copyright 2019 TalkIrish.com  -  Privacy Policy  -  About Us  -  Jobs  -  News  -  Links